5GENESIS paper accepted at Wiley Internet Technology Letters journal

5GENESIS paper accepted at Wiley Internet Technology Letters journal:

Michail‐Alexandros Kourtis, Thanos Sarlas, Themis Anagnostopoulos, Sławomir KukliŃski, Lechosław Tomaszewski, Michał Wierzbicki, Andreas Oikonomakis, George Xilouris, Ioannis P. Chochliouros, Na Yi, Alexandros Kostopoulos, Harilaos Koumaras, “Network Slicing for 5G Edge Services”, Internet Technology Letters journal, 2021, (accepted paper) DOI: https://doi.org/10.1002/itl2.289